Tunsberg

Studentutvalg

Studentutvalget (SU)  fungerer som bindeleddet mellom studentene og skolen. SU skal ivareta studentenes interesser og fremme deres synspunkter overfor skolestyret.

Studentutvalget består av frivillige studenter fra alle studier som har en varighet på 1 år eller mer. Studentutvalget har leder, nestleder og en sekretær. Studentutvalgets leder er også representert i skolestyret.

I studentutvalget kan du som student legge frem spørsmål, synspunkter og forslag. Eksempler kan være sosiale arrangementer, skolens faglige virksomhet og drift. Studentutvalgets behandler aktuelle saker og legger dem frem for styret eller administrasjonen.

Studentutvalget er beslutningsdyktige ved simpelt flertall av de fremmøtte, minimum halvparten av representantene må være tilstede for at møtet skal være beslutningsdyktig. Ved stemmelikhet skal leder ha dobbeltstemme.

SU- møtene avholdes minimum en gang per semester. Studentutvalgets leder innkaller utover dette etter behov eller når minst 2 representanter krever det. Innkalling skal skje med minst 5 virkedagers varsel.


© 2024 Tunsberg Medisinske Skole