Tunsberg

Lokal klagenemnd

Lokal klagenemnd ved Tunsberg Medisinske Skole skal behandle klager på enkeltvedtak. Klagesaker som ikke gjelder enkeltvedtak behandles av rektor (post@tunmed.no).

Se også § 5.1 i forskriften

Et enkeltvedtak er skriftelig og inneholde en begrunnelse for vedtaket. Dersom begrunnelse ikke foreligger sammen med vedtaket, kan studenten henvende seg til instansen som fattet vedtaket og be om begrunnelse.

En klage skal alltid rettes mot instansen som opprinnelig fattet vedtaket. Dersom klagen ikke gis medhold i første instans, oversendes klagen til skolens klagenemd. Er du usikker, kontakt skolen for å få hjelp til dette. 

Et enkeltvedtak kan være avgjørelser om opptak, avsluttende vurdering, annullering av eksamen, bortvisning, utestenging, skikkethetsvurdering, godskriving og fritak. Det er ikke anledning til å klage over administrative avgjørelser som for eksempel tid og sted for eksamen.
 

Klagenemnd ved Tunsberg Medisinske skole består av:

 • Leder: Advokat MNA Kjetil Baustad Egelie ved Tenden advokatfirma, vara: Advokat MNA Morten Mønnich ved Tenden advokatfirma
 • Studentrepresentant: May-Liss Fossum Kongsrud (2022), vara: ‪‪Veronika Azora Ryggetangen (2020)‬‬
 • Studentrepresentant: Santa A.L Hasleengen (2020), vara: Hanne Weichel (2022)
 • Faglærer: Signy Skåre, vara: Faglærer: Terje Varpe
 • Lærer: Linda Rahbek, vara: Yvette Christiansen

* tall i parantes er hvilke kull studentene går i

En klage skal inneholde:

 • hvem som klager (navn, adresse og eventuelt kandidatnummer)
 • det vedtak det klages over
 • begrunnelse for klagen
 • dato og underskrift.

Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning

Enkeltvedtak fattet av den lokale klagenemnda på klager etter fagskoleloven § 24 til § 27 kan påklages til Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning. Øvrige enkeltvedtak kan ikke påklages.

Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning behandler klager over enkeltvedtak truffet med hjemmel i:

 • fagskoleloven § 16 om opptak gjennom samordnet opptak, unntatt fagskolens opptaksvedtak om realkompetanse jf. fagskoleforskriften § 7 første ledd eller spesielle opptakskrav jf. § 7 femte ledd
 • fagskoleloven § 24 om annullering av eksamen eller prøve
 • fagskoleloven § 25 om bortvisning og utestenging
 • fagskoleloven § 26 om vurdering av skikkethet

Vedtak fattet av Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning kan ikke påklages.

NB! Du kan ikke sende klager til Felles klagenemnd, før du eventuelt har fått et vedtak i Lokal klagenemnd. Felles klagenemnd behandler kun klager nevnt over. 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
v/ Felles klagenemnd / Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning
Postboks 1093
5809 Bergen

Henvendelser til virksomhetens e-postmottak kan sendes til den nye adressen: post@hkdir.no.


© 2024 Tunsberg Medisinske Skole