Tunsberg

Høring: Endring av forskrift

Vi sender ut endring av vår forskrift til høring blant lærere, studenter og NNH. Den er i tillegg gjort åpen slik at alle som ønsker det har mulighet til å komme med innspill. 

Se gjeldende forskrift: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-03-2662/

Fagskoleloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-08-28/

Fagskoleforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-07-11-1005

Har du innspill til høringen, send til post@tunmed.no innnen 1. november 2022. Bruk emne "Innspill til høring endring av forskrift". 

== 

Forslag til endring av forskrift om opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler ved Tunsberg Medisinske Skole

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Tunsberg Medisinske Skole #dato# med hjemmel i  lov 8. juni 2018 nr. 28 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 16, § 20§ 21, § 22, § 24 og § 28

 

Ny § 1-5 skal lyde

§ 1-5 Fravær fra obligatorisk undervisning

 1. Enkelte emner har krav til deltagelse ved obligatorisk undervisning. Retningslinjer for dette er beskrevet i studieplanen.
 2. Dersom krav til obligatorisk deltagelse ikke overholdes, vil studenten måtte gjennomføre aktiviteten ved neste anledning.
 3. Ved uforutsette og alvorlige omstendigheter som har gjort det vanskelig å delta, kan studenten søke om dispensasjon. Det må det leveres skiftelig søknad med nødvendig dokumentasjon. Rektor behandler søknaden.
 4. Avslag på søknad om dispensasjon er enkeltvedtak og kan påklages. Se kapittel 5 for informasjon om klagebehandling.

 

Ny § 1-6 skal lyde

§ 1-6 Permisjon

 1. Permisjon fra studiene innvilges ved pliktig militærtjeneste, ved sykdom og ved andre tungtveiende grunner. Studenten må sende skriftlig og begrunnet søknad til fagskolen.
 2. Studenten har rett til permisjon fra studiene ved svangerskap, adopsjon og til omsorg for barn, jf. fagskoleloven utdanning § 28. Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 12-1 til § 12-5 og § 12-7 gjelder så langt de passer.
 3. En gravid student har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdatoen er i perioden mellom tre uker før fastsatt termindato og seks uker etter fødsel.
 4. En student som blir far/medmor/medfar har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdatoen er innenfor to uker etter fødselen.
 5. Siden det kun starter nye kull hvert annet år, vil permisjon normalt innvilges for en periode på to studieår. I særlige tilfeller kan det innvilges permisjon i ytterligere to år.
 6. Merk deg at du ikke har tilgang til nettskolen eller kan sende inn besvarelser i permisjonstiden.
 7. Eventuelle betalingsforpliktelser må overholdes for påbegynt semester. 

 

Ny § 1-7 skal lyde

§ 1-7 Forlenget studierett

 1. Dersom en student ikke har fullført alle arbeidskrav innen skoleåret er omme, kan studenten forlenge tilgangen.
 2. Fagskolen fastsetter et gebyr for slik forlengelse, men maksimalt 1 prosent av den årlige studieavgiften pr måned. Dersom årsaken til behov for forlengelse skyldes sykdom eller andre uforutsette alvorlige hendelser, kan studenten søke om å fritak for forlengelsesgebyret.
 3. Studenten kan maksimalt forlenge en fagskoleutdanning eller enkeltemner fra en fagskoleutdanning med 24 måneder. Rektor kan etter søknad gi utvidet frist. Avslag på søknad om utvidet forlengelse er et enkeltvedtak og kan påklages. Se kapittel 5 for informasjon om klagebehandling.

 

§ 2-2 tredje ledd skal lyde:

(3) Realkompetanse vurderes av studieadministrasjonen og godkjennes av rektor. Vedtak om realkompetanse er et enkeltvedtak som kan påklages til lokal klagenemnd etter bestemmelsene i denne forskrifts kapittel 5.

 

§ 3-3 skal lyde:

Studenten har rett til å avlegge eksamen i et emne når han/hun har:

a. betalt studieavgift.

b. senest to uker før eksamen fått godkjent alle arbeidskrav, praksis eller andre obligatoriske aktiviteter til emnet, slik beskrevet i studieplanen.

c. rektor kan etter søknad innvilge dispensasjon dersom uforutsette og alvorlige omstendigheter har gjort det vanskelig å oppfylle kravene i denne paragrafen, og det lages en plan for hvordan kravene kan innfris. Dersom planen ikke overholdes innen fastsatt tid, vil eksamen annulleres.

 

§ 3-5 Nytt fjerde ledd skal lyde: 

(4) Kandidater med lese-/skrivevansker, eller kandidater med annet morsmål enn norsk, kan etter eget ønske få lagt ved eksamensbesvarelsen en anonymisert attest som bekrefter dette.

 

Ny § 3-16 skal lyde

§ 3.16 Vurdering av praksis

 1. Omfang, retningslinjer og adgang til å gjennomføre en praksisperiode er beskrevet i utdanningens studieplan.
 2. Ved vurdering av praksis er det praksisveileder og fagskolens faglærer som vurderer studentens praksis til "bestått"/"ikke bestått".
 3. Studenten har krav på veiledning underveis.
 4. Står en student i fare for å få vurdert sin praksisperiode til "ikke bestått", skal studenten varsles skriftlig om dette så raskt et slikt forhold oppstår, og studenten skal få en skriftlig begrunnelse.
 5. Ved "ikke bestått" praksisperiode, kan studenten ta denne opp igjen bare én gang. Ved andre gang "ikke bestått" i samme praksisperiode, vil studenten miste studieretten.
 6. Vurdering av praksisopplæring som ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages, jfr 3-8 (åttende ledd) og fagskoleloven § 22

 

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring.


© 2024 Tunsberg Medisinske Skole