Tunsberg

Skikkethetsvurdering

Ved fagskoleutdanning i Biopati samt ved enkeltemner hvor det gjennomføres praksis, vil skolen gjennomføre en skikkethetsvurdering. Styret har oppnevnt en skikkethetsnemnd som skal foreta en skikkethetsvurdering dersom det har blitt fremmet en slik sak. Lærere, praksisveiledere, administrasjon, andre studenter eller andre kan sende inn en sak dersom de mener det er nødvendig.

Se også § 4.1 i forskriften

Skikkethetsnemnda blir først kalt inn dersom samtaler, utvidet oppfølging og veiledning ikke fører til den nødvendige endring og utvikling hos studenten.

Det er rektor som er skikkethetsansvarlig og leder av skolens Skikkethetsnemnd, og kan kontaktes via post@tunmed.no

Øvrige medlemmer av Skikkethetsnemnda er:

 • Advokat MNA Kjetil Baustad Egelie ved Tenden advokatfirma
 • Faglærer: Oddveig Myhre
 • Faglærer: Terje Varpe
 • Representant fra praksisfeltet: Anne-Mette Eriksen Hjemaas, Fjordglimt Naturterapi
 • Representant fra praksisfeltet: Anne Karin Gjørtz, Alternativ Medisin Røa
 • Studentrepresentant: Carina Lidstrøm
 • Studentrepresentant: Hanne Weichel

Ved fagskoleutdanning i Biopati samt ved enkeltemner hvor det skal gjennomføres praksis, skal skolen gjennomføre en skikkethetsvurdering etter lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 26 og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning kapittel 5, både ved opptak og løpende gjennom hele utdanningen.

 1. Det er rektor som er skikkethetsansvarlig.
 2. Skikkethetsnemnda blir oppnevnt av styret etter § 31 i fagskoleforskriften.
 3. Saker som fremmes for skikkethetsnemnda skal følges av all skriftlig dokumentasjon i saken. Nemnda skal utrede saken ytterligere dersom det er nødvendig.
 4. Studenten skal varsles i god tid om tidspunktet for møtet og gjøres kjent med sakens opplysninger. Studenten skal ha mulighet til å legge frem sine synspunkter for nemnda før møtet.
 5. Nemnda lager en innstilling til styret med en vurdering av hvorvidt studenten er skikket eller ikke, hvorvidt studenten bør utestenges helt eller delvis fra den aktuelle utdanningen, samt lengden på utestengingsperioden og eventuelle vilkår for at studenten skal få gjenoppta utdanningen. Uenighet i nemnda skal begrunnes og fremgå i innstillingen.
 6. Styret kan fatte vedtak om at en student ikke er skikket for yrket og at studenten skal utestenges fra utdanningen i inntil fem år.
 7. Vedtak etter denne bestemmelsen kan påklages til den nasjonale klagenemda.
 8. En skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetningene for å kunne utøve yrket. En student som i utdanningen eller i fremtidig yrkesutøvelse kan utgjøre fare for liv, fysisk og/eller psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til barn, unge eller voksne i sårbare situasjoner, er ikke skikket for yrket.
 9. En student er uskikket dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:
  1. studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse, innlevelse og respekt for barn, unge og voksne i sårbare situasjoner
  2. studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med faglig veiledning
  3. studenten opptrer ikke i tråd med regelverk for helse, miljø og sikkerhet, prosedyrer og kvalitetssystemer, og dette kan utgjøre en fare for liv og helse
  4. studenten viser truende eller krenkende adferd i studiesituasjonen, eller overfor barn, unge eller voksne i sårbare situasjoner.

 

Les mer om skikkethetsvurdering


© 2024 Tunsberg Medisinske Skole